Dissenys de llum i so

Aportació de personal tècnic qualificat necessari tant en actes esporàdics com en programacions estables.

Lloguer de material espectacular (so, llums, maquinària).

Estudi de les fitxes tÈcniques Llistat de requeriments tècnics de l'artista o companyia dels espectacles programats.

Estudi de viabilitat tècnica i econòmica per a conèixer si les particularitats de la realització fan aquesta possible i si els costos d'execució del muntatge s'adeqüen al pressupost previst.

AdequaciÓ dels espais culturals municipals a les necessitats tècniques de l'acte programat.

Assessorament tècnic en tot moment per a qualsevol projecte de l'àrea de cultura.

GestiÓ tÈcnica d'espais culturals coordinació i execució de totes les tasques tècniques derivades de l'explotació d'un espai cultural.